مقالات

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مقالات

مقاله

تالیف کتاب: درآمدی بر کتاب آرایی شاهنامه فردوسی Ashrafosadat Mousavi Lar

مقاله

Graphism of Tabriz doctrine 2 (Writing and layout of Shahnameh 948 Ah/1540 AD) accept in Journal of Engineering and Applied Sciences.

مقاله

To investigate Marketing and Graphic Design of Packaging Based on the Sense of Vision inProduct Advertisement “international conference marketing and design, Portugal.

مقاله

بررسی تاثیر طراحی گرافیک در بسته بندی لوازم آرایشی بر درگیری ذهنی و خرید مشتری "همایش اقتصاد هنراسفند ماه (ارائه شفاهی) مقاله با اکسپت عکس کتابچه

مقاله

The study of image of Rostam`s seventh Labor in Il-khanid, baysonghor and Tahmaseb editions of Shannameh” International Journal of Humanities and Cultural Studies,Vol.3 ,No.2.

مقاله

Studying Functions of Visual Elements and Pictorial Provisions in Iranian Painting (Case Study of Sultan Muhammad’s Mi’raj Painting in Khamsa of Nizami)

مقاله

)” Comparative analysis of the Iranian and Indian courtier designed textiles during 9-11th centuries

مقاله

تطبیق صحنه شکار آهو، بهرام گور و آزاده در شاهنامه ایلخانی دو فصلنامه جلوه هنر

مقاله

تبیین جایگاه نقش ترنج در هنر اسلامی با تکیه‌بر قالی ، جلد قرآن و جلد شاهنامه های دوره صفوی در دو فصلنامه جلوه هنر

مقاله

The Role of Paper in the Copy Identification of Safavid Era Shahnamehs of Tabriz Doctrine” Journal of Humanities and Social Sciences Vol: 2, No: 12.

مقاله

A Study of Binding Methods and Techniques in Safavid Era Emphasizing on Iran Shahnamehs

مقاله

Comparative framing study on Safavi period's epopees” The Seventh Asian Conference on Arts and Humanities, April 10th.

مقاله

Comparative study of existing epopees colophons in IranInternational Conference on Business, Economics, and Social Science & Humanities Hong Kong, April 18-19

مقاله

Symbology of Toranj Pattern in the Cover of Safavi Era Epopees Existing in Iran” International Conference on “Business, Economics, and Social Science & Humanities, Bangkok, Thailand on March 28-29.

مقاله

The importance of burial in coffin in discovering the remained objects and jewelry from ancient Iran“Business, Economics, and Social Science & Humanities, Greek, Thailand on May 14-15.
فهرست